Muzy­ka i dub­bing na żywo do nie­me­go kina.

Obda­rza­my posta­cie indy­wi­du­al­ny­mi gło­sa­mi, a emo­cje ekra­nu dodat­ko­wo pod­sy­ca­my i ilu­stru­je­my róż­no­rod­ną muzy­ką w prze­róż­nych sty­lach i wie­lu instru­men­tach (gita­ra, gita­ra baso­wa, instru­men­ty kla­wi­szo­we, skrzyp­ce, sak­so­fon, instru­men­ty elektroniczne. 
 

Fil­my w naszej inter­pre­ta­cji są dia­lo­go­wa­ne poza tre­ścią ory­gi­nal­nych plansz.
Chęt­nych do rezer­wa­cji zapra­sza­my do kon­ta­ku pod adresem
niemymovie@gmail.​com

Repertuar

  • Pro­jek­cje Nie­my Movie są skie­ro­wa­ne do odbior­ców w każdym wieku!

  • W naszym reper­tu­arze mamy wie­le, cie­ka­wych tytu­łów ekra­ni­za­cji, może­my Was rów­nież zabrać w świat opo­wie­ści o sta­rym kinie – frag­men­ty kil­ku fil­mów, któ­re poka­zu­ją boga­tą histo­rię począt­ków kine­ma­to­gra­fii, bawią, zaska­ku­ją i wzru­sza­ją widzów.

Repertuar

Rezerwacje


tel. 504 429 573
 

niemymovie@gmail.​com 

Spo­łecz­ność


www​.face​bo​ok​.com/​n​i​e​m​y​movie


www​.youtu​be​.com/​u​s​e​r​/​n​i​e​m​y​movie

Home Repertuar O nas Kontakt

website © jjmh.pl

Home

Repertuar

O nas

Kontakt