Muzy­ka i dub­bing na żywo do nie­me­go kina.

Muzy­ka i dub­bing na żywo do nie­me­go kina.

Nasi akto­rzy inter­pre­tu­ją film dia­lo­ga­mi poza tre­ścią plansz, a zespół pod­sy­ca emo­cje autor­ską muzyką.

Wyko­rzy­stu­je­my boga­te instru­men­ta­rium, efek­ty dźwię­ko­we i modu­la­cje głosów.

Pro­jek­cje Nie­my Movie są skie­ro­wa­ne do odbior­ców w każ­dym wieku.

Reper­tu­ar bawi, zaska­ku­je, wzru­sza i poka­zu­je histo­rię począt­ków kinematografii.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adresem:

niemymovie@​gmail.​com

Repertuar

  • Pro­jek­cje Nie­my Movie są skie­ro­wa­ne do odbior­ców w każdym wieku!

  • W naszym reper­tu­arze mamy wie­le, cie­ka­wych tytu­łów ekra­ni­za­cji, któ­ry­mi zabie­ra­my Was rów­nież w świat opo­wie­ści o sta­rym kinie. Fil­my, któ­re poka­zu­ją boga­tą histo­rię począt­ków kine­ma­to­gra­fii, bawią, zaska­ku­ją i wzru­sza­ją widzów.

Repertuar

Rezerwacje

Adam Kło­siń­ski, manager 
tel. 504 429 573 

Kata­rzy­na Łache­ta, manager 
tel. 698 679 471

niemymovie@gmail.​com 

Spo­łecz­ność


Uwa­ga! Mamy Nowy adres na Face­bo­ok! Sta­re kon­to sta­ra­my się odzyskać.

Face­bo­ok @niemymovieband

Youtu­be @niemymovie

Insta­gram @niemymovie

Home Repertuar O nas Kontakt

website © jjmh.pl

Home

Repertuar

O nas

Kontakt