O Nas

Wystę­pu­je­my na żywo two­rząc muzy­kę i dub­bing do kla­sy­ki nie­me­go kina. Fil­my w naszej inter­pre­ta­cji są dia­lo­gowane poza tre­ścią ory­gi­nal­ny­ch plan­sz. Obda­rza­my posta­cie indy­wi­du­al­ny­mi gło­sa­mi, a emo­cje ekra­nu dodat­ko­wo pod­sy­ca­my i ilu­stru­je­my muzy­ką w prze­róż­nych stylach. 

Pro­jek­cje Nie­my Movie są skie­ro­wa­ne do odbiorców w każdym wieku!
 

W dia­lo­gach nie bra­ku­je współczesnego słow­nic­twa i humo­ru, lecz sta­ra­my się nie prze­kra­cza­ć gra­nic dobre­go sma­ku, nie urażać uczuć, czy używać wulgaryzmów.
 

Muzy­ka ilustrująca obraz jest różnorodna, nie zamy­ka się w ramach jed­ne­go gatun­ku, który mógłby zniechęcać określoną gru­pę odbiorców — ścieżka dźwiękowa satys­fak­cjo­nu­je zarówno amatorów muzy­ki kla­sycz­nej, roz­ryw­ko­wej, aku­stycz­nej jak i elek­tro­nicz­nej. Można zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że występ Nie­my Movie to doświadczenie integrujące publiczność, która rzad­ko kie­dy spo­ty­ka się w jed­nej sali.


Nie­my Movie bawią, uczą i dostar­cza­ją zna­ko­mi­tej roz­ryw­ki zarówno w salach kino­wych jak i w plenerach.

Skład

Daria Iwan

Maciek Więckowski

Woj­tek Błażejczyk

Kuba Bru­szew­ski

Janek Jędrzejczyk

Maciek Zych

Daria Iwan – tekst i dubbing
Aktor­ka teatral­na, fil­mo­wa i tele­wi­zyj­na, woka­list­ka, absol­went­ka PWST we Wrocławiu.
 

Maciek Więckowski — tekst i dubbing
Aktor teatral­ny i dub­bin­go­wy, absol­went Aka­de­mii Teatral­nej w Warszawie.
 

Woj­tek Błażejczyk — gita­ra, małe instrumenty.
Absol­went kom­po­zy­cji i reżyserii dźwięku na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym w War­sza­wie, obec­nie jest tam adiunktem.
 

Jakub Bru­szew­ski — gita­ra baso­wa, pad, loops
Basi­sta, per­ku­sjo­na­li­sta, tłu­macz, nauczy­ciel. Absol­went NKJAKJS na UW.
 

Janek Jędrzejczyk — instru­men­ty kla­wi­szo­we, odgłosy
Pia­ni­sta, reali­za­tor dźwięku, muzyk kil­ku war­szaw­skich zespołów, absol­went filozofii.
 

Maciek Zych — sak­so­fon, EWI (elec­tro­nic wind instru­ment), instru­men­ty kla­wi­szo­we Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej na wydzia­le reżyserii dźwięku.

Home Repertuar O nas Kontakt

website © jjmh.pl

Home

Repertuar

O nas

Kontakt