O Nas

Wystę­pu­je­my na żywo two­rząc muzy­kę i dub­bing do kla­sy­ki nie­me­go kina. Fil­my w naszej inter­pre­ta­cji są dia­lo­gowane poza tre­ścią ory­gi­nal­ny­ch plan­sz. Obda­rza­my posta­cie indy­wi­du­al­ny­mi gło­sa­mi naszych akto­rów, a emo­cje ekra­nu dodat­ko­wo pod­sy­ca­my i ilu­stru­je­my autor­ską muzy­ką w prze­róż­nych stylach. 

Pro­jek­cje Nie­my Movie są skie­ro­wa­ne do odbiorców w każdym wieku!
W dia­lo­gach nie bra­ku­je współczesnego słow­nic­twa i humo­ru, lecz sta­ra­my się nie prze­kra­cza­ć gra­nic dobre­go sma­ku, nie urażać uczuć, czy używać wulgaryzmów.

Muzy­ka ilustrująca obraz jest różnorodna, nie zamy­ka się w ramach jed­ne­go gatun­ku, który mógłby zniechęcać określoną gru­pę odbiorców — ścieżka dźwiękowa satys­fak­cjo­nu­je zarówno amatorów muzy­ki kla­sycz­nej, roz­ryw­ko­wej, aku­stycz­nej jak i elek­tro­nicz­nej. Można zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że występ Nie­my Movie to doświadczenie integrujące publiczność, która rzad­ko kie­dy spo­ty­ka się w jed­nej sali.

Nie­my Movie dostar­cza­ją zna­ko­mi­tej roz­ryw­ki zarówno w salach kino­wych jak i w plenerach.

Skład

Woj­tek Błażejczyk — gita­ra, skrzyp­ce, małe instrumenty 

Kuba Bru­szew­ski — gita­ra baso­wa, pad, loops

Janek Jędrzejczyk — instru­men­ty kla­wi­szo­we, odgło­sy, loops

Maciek Więckowski — tekst i dubbing

Maciek Zych — sak­so­fon, EWI, instru­men­ty kla­wi­szo­we, gitara

Home Repertuar O nas Kontakt

website © jjmh.pl

Home

Repertuar

O nas

Kontakt